Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρχισε η αποστολή των ειδοποιητηρίων για την πληρωμή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) 2008. Η ΠΟΜΙΔΑ και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας συνιστά στους ιδιοκτήτες ακινήτων πρώτα να ελέγχουν προσεκτικά την ακρίβεια των στοιχείων των ακινήτων τους και των χρεώσεων και, αν χρειάζεται, πρώτα να απευθύνονται στον αρμόδιο έφορο για διόρθωση τυχόν λαθών που θα διαπιστώσουν, και μετά στο ταμείο για πληρωμή!

Ως προς το θέμα της χρέωσης Ε.Τ.ΑΚ. στους συνιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε τόσο προφορικά όσο και με επιστολή της στο Υπουργείο Οικονομικών, την άμεση ρύθμιση του θέματος ώστε να απαλλαγούν οι όλοι οι συνιδιοκτήτες από το ΕΤΑΚ. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε αμέσως δελτίο τύπου με το οποίο, αφού επεσήμανε τις τεχνικές δυσκολίες στη σύνταξη και εκτύπωση των εκκαθαριστικών του ΕΤΑΚ, ανακοινώνει ότι "στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα καταβάλουν το φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ".

Αναλυτικότερα για το ΕΤΑΚ πρέπει να γνωρίζετε τα εξής :

Με το νόμο 3634/2008, σε αντικατάσταση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), επιβλήθηκε ετήσιο τέλος στην ακίνητη περιουσία που έχουν στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ήτοι στο δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων και επί του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής, που χρησιμοποιείται ως θέση στάθμευσης, βοηθητικός χώρος και κολυμβητική δεξαμενή. 

Υπόχρεοι σε καταβολή τέλους είναι οι αποκτήσαντες ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο, άσχετα αν μετέγραψαν τον τίτλο απόκτησης, ήτοι:

1. Ο αγοραστής,

2. Ο αναγνωρισθείς με δικαστική απόφαση,

3. Ο υπερθεματιστής,

4. Ο κληρονόμος,

5. Ο δωρεοδόχος αιτία θανάτου,

6. Ο αγοραστής εκ προσυμφώνου με αυτοσύμβαση,

7. Ο δικαιούχος διαμερίσματος από τον ΟΕΚ,

8. Ο γονέας για την περιουσία των τέκνων του,

9. Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς,

10. Ο εκτελεστής διαθήκης,

11. Ο σύνδικος πτώχευσης,

12. Ο μεσεγγυούχος ακινήτων,

13. Ο νομέας επίδικων ακινήτων και

14. Ο μισθωτής ακινήτων με leasing. 

Απαλλάσσονται από το ΕΤΑΚ: 

α) Η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εμβαδού μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Ειδικά για το έτος 2008 από τη μεγαλύτερη σε αξία κατοικία των φυσικών προσώπων εγγάμων ή αγάμων αφαιρείται ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, έστω και αν αυτή δεν ιδιοκατοικείται. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού.
β) Ολα τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας φυσικά πρόσωπα. 
γ) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
δ) Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 
ε) Τα επιταγμένα από το στρατό ακίνητα (ν. 4442/1929, ΦΕΚ Α΄339). 
στ) Κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

Ο φορολογικός συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα, αφαιρουμένης της κύριας κατοικίας τους, είναι 1%.

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος