Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. Ο.ΜΑ.Σ.Ε. Ε.Κ.Κ.Ε. Μ.Α.Σ.
ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ & ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Γραφεία ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15, Δευτέρα, 17.12.2007, ώρα 11.00, από:
*Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ),
*Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ)
*Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (ΕΚΚΕ) και 
*Ενωση Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής (ΜΑΣ).

Α. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Κληρονομιές-γονικές παροχές.
Ο φόρος κληρονομιάς - γονικής παροχής 5-30% αντικαθίσταται από τέλος συναλλαγής 1% για το πέραν του απαλλασσομένου ποσού.
Η απαλλαγή για την γονική παροχή Α΄κατοικίας διευρύνεται στα 200 τ.μ. εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία ή ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα. Αν ο δικαιούχος το μεταβιβάσει εντός πενταετίας θα οφείλει φόρο μεταβίβασης.
Η απαλλαγή για την αγορά Α΄κατοικίας διευρύνεται στα 200 τ.μ. ανεξαρτήτως αξίας, +25 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το τρίτο. Για το υπόλοιπο θα καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης 9-11%.
Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς θα γίνονται στο εξής με την αξία του χρόνου θανάτου, και όχι με τις αντικειμενικές αξίες του χρόνου υποβολής. 
Για το αφορολόγητο των νέων γονικών παροχών θα συνυπολογίζονται μόνον όσες γίνονται από την 13.12.2007 και εφεξής. Οι νέες ρυθμίσεις του φόρου κληρονομιάς εφαρμόζονται σε θανάτους από την 13.12.2007 και μετά, και όχι αναδρομικά.

Απαλλαγή για την αγορά Α΄κατοικίας.
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοικίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά εικοσιπέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, την επιμέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής, ή τα προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Αν το αγοραζόμενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω εμβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εμβαδόν αυτό, ενώ για το υπερβάλλον καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου 9-11%. 

Ετήσιο ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)
Επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία που έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και βρίσκεται στην Ελλάδα, ήτοι στο δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων και επί του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής, που χρησιμοποιείται ως θέση στάθμευσης, βοηθητικός χώρος και κολυμβητική δεξαμενή. 
Απαλλάσσονται: α) Η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εμβαδού μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Ειδικά για το έτος 2008 από τη μεγαλύτερη σε αξία κατοικία των φυσικών προσώπων εγγάμων ή αγάμων αφαιρείται ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, έστω και αν αυτή δεν ιδιοκατοικείται. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού.
β) Ολα τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας φυσικά πρόσωπα. 
γ) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
δ) Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 
ε) Τα επιταγμένα από το στρατό ακίνητα (ν. 4442/1929, ΦΕΚ Α΄339). 
στ) Κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

Ο φορολογικός συντελεστής: 0,1% για τα φυσικά πρόσωπα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
0,3% για τα ημεδαπά και ξένα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
0,6% για τη λοιπή περιουσία των εταιρειών & νομικών προσώπων (μέχρι σήμερα ήταν 0,826 %).
Πάντως το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία όλων των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα. 

Βεβαίωση – πληρωμή του τέλους. Μόνον τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν ετήσια δήλωση μέχρι την 15η Μαίου κάθε έτους. Για τα φυσικά πρόσωπα ως δήλωση ισχύει το έντυπο Ε9, με τυχόν διορθώσεις που οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μέχρι τις 25.2.2008, χωρίς πρόστιμα. Το τέλος καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.
Για κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι καταβλήθηκε το τέλος για τα τελευταία δύο έτη. 

Β. ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Στην αγορά: Δημιουργούνται προυποθέσεις για την αναθέρμανση της κτηματαγοράς και της οικοδομής, οι οποίες έχουν παγώσει επί μεγάλο διάστημα. Δεν θα υπάρξει επίπτωση στα ενοίκια γιατί ο φόρος αφορά αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες και δεν μπορεί να μετακυλιστεί.
Στην ελληνική οικογένεια: Απαλλαγή της από το άγχος της φορολογίας για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στην επόμενη γενεά, μέσω της εξομοίωσης της φορολογικής μεταχείρισης της ακίνητης ιδιοκτησίας με τη μεταχείριση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εμπορικών εταιρειών, δημοσίων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας φύσης αξιών. 
Δημοσιονομικά: Βελτιώνεται σημαντικά η σχέση αμέσων/εμμέσων φόρων υπέρ των πρώτων.

Τι λείπει από το κατατεθέν νομοσχέδιο: 

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων:
1. Η μη επιβολή ενιαίου τέλους σε όσους στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας, αλλά έχουν άλλου είδους ακίνητα αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
2. Η απαλλαγή όσων ακινήτων έχουν χαρακτηρισθεί και δεσμευτεί ως κοινωφελείς χώροι, με απόφαση αρμόδιου οργάνου και αντίστοιχη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να έχει κηρυχθεί η σχετική απαλλοτρίωση. 
3. Η αναδρομική απαλλαγή για κληρονομιές από την 1.1.2007, άλλως από την 8.9.2007, (ημέρα εξαγγελίας του μέτρου από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ), και κάλυψη των πυροπαθών Πελοποννήσου και Ευβοίας του Αυγούστου 2007. 
4. Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ενοικίων 1,5 - 3%, του Τ.Α.Π. και της τεκμαρτής φορολόγησης της ιδιόχρησης επαγγελματικής στέγης και ιδιοκατοίκησης. 
5. Η ρύθμιση για το συνοπτικό κλείσιμο των υποθέσεων ΦΜΑΠ ετών 1997 έως 2007.

Για την οικοδομή και την κτηματαγορά:
1. Στα απαλλασσόμενα από το ΦΜΑ 200 τ.μ. Α΄ κατοικίας να συμπεριλαμβάνονται και οι αποθήκες και οι κλειστοί χώροι στάθμευσης.
2. Η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 1-2 μονάδες ετησίως, μέχρι το 4-5%.
3. Η μη περαιτέρω αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και του κόστους οικοδομής.
4. Η κατάργηση του ΦΠΑ στην αντιπαροχή οικοπέδων.
5. Η απαλλαγή από το ενιαίο τέλος των απούλητων και μη χρησιμοποιούμενων νεόδμητων ιδιοκτησιών των οικοδομικών επιχειρήσεων, και των οικοπεδούχων στην περίπτωση της αντιπαροχής, επί επτά (7) έτη από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. 

Οι Πρόεδροι των οργανώσεων
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. Στράτος Παραδιάς Ο.ΜΑ.Σ.Ε. Γρηγόρης Λιάντας
Ε.Κ.Κ.Ε. Δημήτρης Καψιμάλης Μ.Α.Σ. Γιάννης Ρεβύθης

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος