Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου
Τάκη Οικονομάκη 12, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 23710
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 276/22.12.2006 ο νόμος 3522/2006 για τη φορολογία εισοδήματος 2007.Με την παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου αυτού καθορίστηκε ότι: "Το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα από εκμίσθωση κατοικιών γενικά που αποκτώνται από 1.1.2007 έως 31.12.2007 περιορίζεται στο 1,50% και από 1.1.2008 και μετά καταργείται".

Σχετικά με τη διάταξη αυτή, από την ΠΟΜΙΔΑ διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η σταδιακή κατάργηση αφορά αποκλειστικά το τέλος χαρτοσήμου των μισθώσεων κάθε είδους κατοικιών, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται περί κύριας κατοικίας, δευτερεύουσας, εξοχικής, φοιτητικής κλπ.

2. Επισημαίνουμε ότι η κατάργηση ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τις λοιπές μισθώσεις, ενδεικτικά των καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, ακαλύπτων χώρων κλπ.

3. Το τέλος χαρτοσήμου (3%) επιβαρύνεται με εισφορά 20% υπέρ του Ο.Γ.Α. Συνεπώς ολόκληρη η επιβάρυνση είναι 3,6% και το μισό τέλος είναι 1,8% και εισπράττεται μέσω της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του εκμισθωτή.

4. Περιπτωσιολογία και παραδείγματα με σταθερό καταβαλλόμενο μίσθωμα 300 ευρώ: 

Α. Αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή ολόκληρου του τέλους, από 1.1.07 θα καταβάλλεται το μισό (300 € + 5,40€ =)305,40€ και από 1.1.08 μόνον τα 300€.

Β. Αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή του μισού τέλους, συνεχίζεται και για το 2007 να καταβάλλεται το αυτό ποσό των 305,40€ και από 1.1.08 μόνον 300€.

Γ. Αν έχει συμφωνηθεί ότι μέσα στο ποσό των 300€ συμπεριλαμβάνεται και ολόκληρο το τέλος, που σημαίνει ότι το πραγματικό καθαρό μίσθωμα είναι 289,60€, τότε από 1.1.07 θα καταβάλλεται το μισό τέλος, δηλαδή συνολικά 295,20€ και από 1.1.08 μόνον το καθαρό μίσθωμα 289,60€.

Δ. Αν έχει συμφωνηθεί ότι μέσα στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το μισό τέλος, τότε για το 2007 συνεχίζει να καταβάλλεται το ίδιο συνολικό ποσό των 300€, ενώ από 1.1.2008 θα μειωθεί στα 294,70€

Πηγή: ΠΟΜΙΔΑ

Επιμέλεια κειμένων - Κρατήρα Νεόκλεια, Βόλος